saltar al contingut principal
URV

Què és el CRAI

Ajuda'ns a millorar

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) és un entorn comú amb tots els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació (TIC) per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC). CRAI: contacte i horaris.

Consulteu la Normativa d'organització i funcionament del Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació de la URV , i la Política d'accés a la informació, aprovada pel Consell de Govern de data 30 d'octubre de 2013.

El CRAI s'adreça a tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i d'investigació i personal d'administració i serveis). A més, també dona alguns serveis a membres dels següents programes:

Els usuaris procedents d'altres institucions adreceu-vos al Punt d'atenció a l'usuari o al taulell d'atenció per informar-vos.

Els estudiants de secundària que realitzen el treball de recerca o de síntesi, prèviament autoritzats, poden accedir i consultar el fons del CRAI. Més informació.

El CRAI té un acord amb la Diputació de Tarragona per facilitar l'accés i serveis als estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior de formació professional de Tortosa, Roquetes, Vila-seca, el Vendrell i Calafell. Més informació

Les dades personals que faciliteu al CRAI seran tractades segons el Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de dades personals (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Més informació