saltar al contingut principal
URV

Compromisos generals

1. Posar a disposició dels usuaris els mitjans i materials de suport necessaris per al compliment de les funcions assignades al CRAI.

2. Facilitar informació sobre serveis, organització, activitats i funcionament general de la URV i sobre els serveis que específicament ofereix el CRAI.

3. Proporcionar als usuaris espais diversificats per atendre les necessitats d´estudi, treball en grup, consulta, formació i descans.

4. Proposar, adquirir, processar i difondre els recursos d´informació i documentació d’acord amb les necessitats d’aprenentatge, docència i d´investigació de la Universitat.

5. Desenvolupar serveis virtuals per tal de facilitar l´ús del CRAI.

6. Donar suport a la recerca i a la producció científica de la URV.

7. Facilitar als usuaris l'accés als recursos d´informació propis o externs disponibles, facilitant-ne la màxima utilització.

8. Potenciar el desenvolupament i l'ús de la Biblioteca Digital.

9. Posar a disposició dels usuaris eines de cerca i de recuperació d´informació.

10. Assessorar els usuaris sobre la cerca i utilització de la informació.

11. Formar i capacitar els usuaris en les competències transversals que els hi competen.

12. Donar suport en materia de drets d'autor i propietat intel·lectual.

13. Donar suport i informar sobre els drets d´autor en l'elaboració de materials docents i treballs acadèmics.

14. Afavorir el coneixement i l'ús de les tecnologies multimèdia en l'elaboració de materials docents i acadèmics.

15. Contribuir al desenvolupament del repositori institucional de la URV i a l'aplicació del mandat institucional sobre accés obert.

16. Participar en els processos d´avaluació i de millora de la qualitat de la Universitat.

17. Dur a terme periòdicament enquestes de satisfacció dels usuaris.

18. Revisar periòdicament els compromisos de qualitat, tenint en compte els resultats obtinguts i l'opinió dels usuaris.

19. Gestionar eficientment els recursos econòmics i humans per al bon funcionament del servei.

20. Participar en projectes transversals amb altres àrees i serveis universitaris.

21. Integrar i rendabilitzar els serveis de suport a la comunitat universitària.

22. Participar en els projectes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per tal de millorar les prestacions als usuaris.

23. Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut o que li encomani el Consell de Govern