saltar al contingut principal
URV

Contracte d'usos digitals amb CEDRO-VEGAP

Suport docencia

La Universitat Rovira i Virgili té un acord amb CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) i amb VEGAP (Visual, Entitat de Gestió d'Artistes Plàstics), mitjançant el qual dóna compliment al que estableix la legislació vigent pel que fa als actes de reproducció parcial, distribució i comunicació corresponents a un capítol d'un llibre, un article d'una revista o extensió equivalent d'una publicació assimilada a una revista (p. ex. una miscel·lània), o extensió assimilable al 10% del total d'una obra (apartat 2.2 de la secció anterior d'aquest document) a canvi del pagament d'una tarifa anual per estudiant.

Així, doncs, el professorat de la URV pot dipositar lliurament en l'Entorn Virtual de Formació (Moodle) un capítol d'un llibre, un article d'una revista o extensió equivalent d'una publicació assimilada a una revista (p. ex. una miscel·lània), o extensió assimilable al 10% del total d'una obra, sens perjudici del que preveu l'apartat 2.1 pel que fa a petits fragments d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu.

En cas que el professorat necessiti dipositar en l'Entorn Virtual de Formació (Moodle) més d'un capítol d'un llibre, d'un article de revista o extensió equivalent d'una publicació assimilada a una revista (p. ex. una miscel·lània), o una extensió superior al 10% del total d'una obra, cal que prèviament sol·liciti l'autorització de l'autor o editor.

Tornar a la pàgina