saltar al contingut principal
URV

Oferta formativa de competències informacionals

Estudiants

  • Jornada d'acollida: de caràcter introductori i s'adrecen als estudiants de nou ingrés de cada ensenyament per orientar-los en l'ús del CRAI i els serveis que hi poden trobar. 
  • Col·laboració en assignatures: sessions realitzades dins d'una assignatura per tal de donar suport a l'adquisició de la competència transversal CT2*. Aquestes sessions s'imparteixen a petició del personal docent i estan adreçades a estudiants de grau.
  • Suport a la competència transversal CT2* dels diferents àmbits temàtics de docència i recerca de la URV. S'imparteixen a petició del personal docent i estan adreçats a estudiants de màster i postgrau.

Personal docent i investigador (PDI)

  • Cursos PROFID: el CRAI amb col·laboració amb l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) organitza cursos a través del Pla de Formació de Personal Docent i Investigador (PROFID) adreçat al PDI
  • Col·laboració en la competència transversal CT2*: el CRAI ofereix al PDI assessorament i formació en habilitats informacionals.

Altres

  • Jornades de Portes obertes a la URV: sessions de caràcter introductori adreçades a futurs estudiants
  • Visites guiades pel CRAI durant el curs: sessions de caràcter introductori que es realitzen sota petició

Qualsevol suggeriment d'acció formativa, adreceu-vos a crai.formacio(ELIMINAR)@urv.cat

*El model de competències de la URV consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV. La competència transversal informacional es correspon amb:

Estudiants de grau

CT2. Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

Estudiants de màster


CT2. Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.