saltar al contingut principal
URV

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER AL SORTEIG D’UNA TAULETA TÀCTIL

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat Rovira i Virgili, amb l'objectiu de fomentar la participació del col·lectiu d'estudiants en l'enquesta de satisfacció d'usuaris del CRAI, convoca un sorteig entre els estudiants matriculats a la URV en el curs acadèmic 2022-23 que responguin el qüestionari en línia que se'ls tramet amb aquesta finalitat.

1.        Requeriments per participar-hi

Per participar en el sorteig s´han de complir els requisits següents:

  1. Estar matriculat en el curs 2022-23 a la URV.
  2. Emplenar el qüestionari en línia que inclou una enquesta de satisfacció d'usuaris del CRAI de la URV destinat al col·lectiu d'estudiants.
  3. Cada estudiant només pot emplenar un qüestionari.
  4. No formar part del personal d'administració i serveis del CRAI de la URV. 

2.        Premi

El concurs té un únic premi, consistent en una tauleta tàctil.

3.        Termini i manera de participar en el sorteig

L'enllaç al qüestionari es tramet a través del correu electrònic oficial de l'estudiant, que s'activa una vegada s'ha comprovat que l'estudiant s'ha matriculat.

La campanya estarà activa fins al 31 de maig de 2023.

És obligatori emplenar a l'enquesta el darrer camp, en què es demana el DNI o passaport per poder participar en el sorteig.

A cada enquesta emplenada se li donarà internament un número correlatiu que s'exposarà públicament, una vegada finalitzat el termini de resposta de l'enquesta, en una llista a través del web del CRAI. La llista contindrà, així, els DNI o els passaports numerats d'una manera correlativa.

Si una persona emplena més d´un qüestionari amb un mateix DNI o passaport, només es deixarà el primer i s'eliminaran tots els qüestionaris successius que s'hagin emplenat amb un DNI o passaport concret.

4.        Procediment del sorteig

El sorteig,  la data del qual es comunicarà a través del web, es farà públicament davant la Vicerectora de Doctorat i CRAI, o persona en qui delegui.

El sorteig es durà a terme mitjançant el programa generador de números aleatoris que es troba a l'adreça web https://www.random.org/. Amb aquest objectiu es demanarà a tres usuaris escollits a l'atzar que es trobin al CRAI del campus Catalunya que generin un número aleatori, inclòs dins del nombre total de participants al sorteig. El primer número generat correspondrà al número guanyador i els consecutius es correspondran amb els números de la llista d'espera que s'utilitzaran en cas de renúncia o falta d´idoneïtat de la persona guanyadora.

El resultat del sorteig es comunicarà a la persona guanyadora a través d´un missatge de correu electrònic-amb avís de recepció- a l´adreça de correu electrònic oficial de la URV que es dona als alumnes en el moment de matricular-se. El resultat es publicarà també a la pàgina web de la Universitat i del CRAI.

5.        Lliurament del premi

En el moment de la recollida del premi és imprescindible:

Acreditar-se amb el DNI o passaport.

En el moment de recollir el premi és comprovarà en els arxius de la Universitat que l'estudiant està matriculat a la URV. 

En cas de no complir algun d´aquests requisits, s´entendrà immediatament extingit el dret a rebre la tauleta i passarà automàticament al número següent de la llista d´espera.

6.        Acceptació de les bases

El fet d´emplenar el qüestionari suposa l´acceptació plena d´aquestes bases. Qualsevulla circumstància no prevista serà resolta per la secretària general de la URV amb caràcter inapel·lable.

Tarragona, 25 d'abril de 2023